Que fem?

Ser esglé­sia té en pri­mer lloc a veu­re amb el que Déu fa. Tot i així nos­al­tres actu­em tam­bé en res­pos­ta a la seva obra de salvació:

Ens reunim cada diumenge

Tots els diu­men­ges la nos­tra esglé­sia es reu­neix a les 11.30 hores en un cul­te d’a­do­ra­ció. Es diu aixó, per­què té com a pro­pò­sit prin­ci­pal l’adoració del nos­tre Déu. Can­tem i pre­guem junts. Lle­gim la Bíblia i escol­tem una pre­di­ca­ció.
(Saber més sobre els nos­tres cul­tes d’adoració?)