Blog

El Déu tot-suficient

Des­prés d’haver pas­sat gai­re­bé un any en el Nou Tes­ta­ment, amb algu­nes esca­pa­de­tes als Salms, tor­nem a fer una sèrie sobre un pas­sat­ge clau a l’Antic Tes­ta­ment. Durant els mesos d’Octubre i Novem­bre estu­di­a­rem el capí­tol 40 d’Isaïes.

Crist, i res més!

En 4 capí­tols —i un total 95 ver­sets— del lli­bre dels Colos­sencs, tro­bem una gran i mag­ní­fi­ca expo­si­ció Cris­to­cèn­tri­ca de l’apòstol Pau. Pau no havia visi­tat mai aques­ta esglé­sia, però el seu pastor,