Etiqueta: predicacions

Crist, i res més!

En 4 capí­tols —i un total 95 ver­sets— del lli­bre dels Colos­sencs, tro­bem una gran i mag­ní­fi­ca expo­si­ció Cris­to­cèn­tri­ca de l’apòstol Pau. Pau no havia visi­tat mai aques­ta esglé­sia, però el seu pastor,