Qui som?

Som una comu­ni­tat de cre­ients for­ma­da per gent que repre­sen­ta la diver­si­tat demo­grà­fi­ca de Bar­ce­lo­na com la ciu­tat cos­mo­po­li­ta que és, i l’eix que ens ver­te­bra és l’evangeli de Jesucrist.